Hướng dẫn cách sử dụng máy đếm tiền Xiudun 8000

  -  
Máy đếm tiền Xiudun 8000 đang được xem là máy đếm tiền cao cấp, có mức độ kiểm giả Polymer chính xác nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay.

[IMG] 

Hướng dẫn sử dụng Máy đếm tiền Xiudun 8000

Ấn ‘MODE’ chọn chế độ: ‘AUTO’ ; ‘BATCH (Chữ đỏ)’ ; ‘COUNT’ ; ‘BATCH(Chữ Cam)’ ; ‘TOTAL’

‘AUTO’: Chế độ kiểm tiền giả, phân loại tiền.

‘BATCH(Chữ đỏ): Chế độ tách tờ, chia số tờ theo ý khách hàng , có kiểm tiền giả.

Ấn “ + ” chọn số cần đếm ấn 1 lần “ + ” thêm 10 số ấn 1 lần “ – ” giảm 1 số.

‘COUNT’: Chế độ đếm thông thường, không kiểm tiền giả, chỉ đếm số tờ, dùng để đêm tiền giấy.

‘BATCH(Chữ cam)’: Chế độ đếm tách tờ, chia số tờ theo ý khách hàng, không kiểm tiền giả.

‘TOTAL’: Chế độ tổng tiền chính xác nhất ở Việt Nam.

Ấn ‘ADD’: Chế độ cộng dồn.

Cách sữa chữa Máy đếm tiền Xiudun 8000 khi máy báo E15, E16, E25, E26, E35, E36, E45, E46, E55, E56, E02 thì quý khách vui lòng bấm cùng lúc “ Mode “ và “ – “.