Sản phẩm ruột chăn, gối

  -  

Ruột chăn đông - Dày - (160*200) - 640.000 VNĐ

Ruột gối tựa (70*80) - 190.000 VNĐ


Ruột gối tựa (50*50) - 115.000 VNĐ


Ruột gối tựa (45*45) - 100.000 VNĐ


Ruột gối tựa (25*45) - 70.000 VNĐ


Ruột gối ôm (80*100) - 280.000 VNĐ


Ruột gối ôm (60*80) - 175.000 VNĐ


Ruột gối xuất khẩu (45*65) - 325.000 VNĐ


Ruột gối chống ngáy (45*65) - 185.000 VNĐ


Ruột gối mỏng (45*65) - 150.000 VNĐ


Ruột gối dày (45*65) - 160.000 VNĐ


Ruột gối (35*50) - 95.000 VNĐ


Ruột chăn xuất khẩu (200*220) - 1.590.000 VNĐ


Ruột chăn xuất khẩu (180*200) - 1.320.000 VNĐ


Ruột chăn xuất khẩu (160*200) - 1.240.000 VNĐ


Ruột chăn đông mỏng (200*220) - 770.000 VNĐ


Ruột chăn đông mỏng (180*200) - 650.000 VNĐ


Ruột chăn đông mỏng (160*200) - 590.000 VNĐ


Ruột chăn đông dày (200*220) - 835.000 VNĐ


Ruột chăn đông dày (180*200) - 710.000 VNĐ